Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych Rekrutacja będzie ciągła, do momentu zrekrutowania 150 Uczestników Projektu. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu. Dokumenty złożone następnego dnia po zamknięciu rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

Wszystkie osoby:

  • w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. Podkarpackiego, zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Projektu: www.ecdl.rze.pl, (formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Zgłoszenie) poczty, faksem lub osobiście w Biurze Projektu.

Zgłoszenia dokonane za pośrednictwem strony internetowej Projektu lub nadesłane pocztą elektroniczną wymagają złożenia w Biurze Projektu w Rzeszowie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty dokonanego przez Internet zgłoszenia, kompletnej i prawidłowo wypełnionej dokumentacji tj:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  2. Formularz zgłoszeniowy,
  3. Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce dokumenty.