O projekcie

Projekt Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o numerze: RPPK.09.03.00-18-0237/16

Wartość Projektu wynosi: 487 800,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 439 020,00 zł

Okres realizacji Projektu: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 120 osób dorosłych w wieku 25 lat i więcej wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych poprzez udział w szkoleniu z zakresu ECDL PROFILE DIGCOMP do 30.06.2018 r.

W ramach projektu będą prowadzone szkolenia komputerowe na 2 poziomach:

ECDL PROFILE DIGCOMP 14: Wymiar godzinowy i program szkolenia jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i wymogami Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Realizowany będzie w systemie weekendowym i/lub w dni robocze, zgodnie z założeniami Beneficjenta. Uczestnicy przystąpią do egzaminu po zakończeniu każdego z 5 modułów tj:

 • Podstawy pracy z komputerem (B1)
 • Podstawy pracy w sieci (B2)
 • Przetwarzanie tekstów (B3)
 • Arkusze kalkulacyjne (B4)
 • Rozwiązywanie problemów (S9)

Zaliczenie egzaminu umożliwia otrzymanie certyfikatu ECDL PROFILE DIGCOMP 14 potwierdzającym zdobyte umiejętności.

ECDL PROFILE DIGCOMP 16: Wymiar godzinowy i program szkolenia jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i wymogami Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Realizowany będzie w systemie weekendowym, i w dni robocze, zgodnie z założeniami Beneficjenta Uczestnicy przystąpią do egzaminu po zakończeniu każdego z 6 modułów tj:

 • Podstawy pracy z komputerem (B1)
 • Podstawy pracy w sieci (B2)
 • Przetwarzanie tekstów (B3)
 • Arkusze kalkulacyjne (B4)
 • ECDL IT Security (S3)
 • Rozwiązywanie problemów (S9)

Zaliczenie egzaminu umożliwia otrzymanie certyfikatu ECDL PROFILE DIGCOMP 16 potwierdzającym zdobyte umiejętności.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

Wszystkie osoby które:

 • w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. Podkarpackiego, zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.