Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Witamy na stronie Projektu
Cyfrowa szansa
szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych

Zgłoszenie na szkolenie komputerowe

MOJE DANE
Imię: Nazwisko: Wiek:
Płeć: Kobieta Mężczyzna
Wykształcenie:
Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie gimnazjum)
Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zawodowej),
Kształcenie zakończone egzaminem maturalnym
Kształcenie niezakończone egzaminem maturalnym
Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym
Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)
DANE KONTAKTOWE
Telefon: E-mail:
ADRES ZAMIESZKANIA:
Adres: Numer domu/lokalu:
Kod pocztowy: Miejscowość:
STATUS NA RYNKU PRACY
w momencie przystąpienia do projektu – warunek konieczny w ubieganiu się o udział w projekcie
Jestem osobą bezrobotną TAK NIE
Jestem osobą zatrudnioną TAK NIE
Podać nazwę i adres zakładu pracy
w tym osoba ucząca lub kształcąca się TAK NIE
WYBÓR KURSU
Podstawowy
Średniozaawansowany
OŚWIADCZENIE
Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą,
Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Z własnej woli jestem zainteresowany/a zdobyciem/podniesieniem/uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych.