Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Witamy na stronie Projektu
Cyfrowa szansa
szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych

Formularz zgłoszeniowy

DANE PODSTAWOWE
Imię: Nazwisko: PESEL: Wiek:
Płeć: Kobieta Mężczyzna
Wiek 50+: TAK NIE
Wiek 55+: TAK NIE
Wykształcenie:
ISCED 0 – Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
ISCED 1 – Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
ISCED 2 – Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
ISCED 3 – Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zawodowej),
Kształcenie zakończone egzaminem maturalnym
Kształcenie niezakończone egzaminem maturalnym
ISCED 4 – Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym
ISCED 5 – 8 - Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)
DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy: Telefon stacjonarny: E-mail:
ADRES ZAMIESZKANIA:
Ulica: Numer domu/lokalu:
Kod pocztowy: Miejscowość:
Poczta: Gmina:
Powiat: Województwo:
Obszar zamieszkania: Obszar wiejski Obszar miejski
Adres do korespondencji: Adres jak wyżej Inny
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Ulica: Numer domu/lokalu:
Kod pocztowy: Miejscowość:
Poczta: Gmina:
Powiat: Województwo:
STATUS NA RYNKU PRACY
w momencie przystąpienia do projektu – warunek konieczny w ubieganiu się o udział w projekcie
Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy TAK NIE
Jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy TAK NIE
Jestem osobą zatrudnioną TAK NIE
Podać nazwę i adres zakładu pracy
Jestem osobą bierną zawodowo TAK NIE
w tym osoba ucząca lub kształcąca się TAK NIE
WYBÓR KURSU
ECDL PROFILE DIGCOMP 14
ECDL PROFILE DIGCOMP 16
ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Ulotki, plakaty
Strona internetowa Beneficjenta
Radio
Inne
OŚWIADCZENIE

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że:

Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą,
Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Z własnej woli jestem zainteresowany/a zdobyciem/podniesieniem/uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych.